CENÍK
Cvičíme vždy dle aktuálního rozvrhu bez předchozího objednání.
Druh služby
Doba trvání
Cena členové
(cena při čerpání z ČK)
Cena za hotové
dopolední cvičení 100/120
60
100,-
120,-
odpolední cvičení 100/120
60
100,-
120,-
večerní cvičení 100/120
60
100,-
120,-
studenti do 26-ti let 90/120
60
90,-
120,-

Členská karta - PODMÍNKY

Výhody držitelů Členských karet
S Členskou kartou RB můžete využívat všech cvičení uvedených v aktuálním rozvrhu.
Členská karta RB je přenosná.
Ceny služeb jsou výhodnější.
Máte přehled o Vašich výdajích. Z konta Vaší Členské karty RB se odečítají náklady za jednotlivé služby.


Cena
Minimální vklad na Členskou kartu RB je 500,-Kč (I při dalších vkladech!)
a manipulační poplatek 100,-Kč.


Doba platnosti
Členská karta RB je platná do 31.12. daného roku od zaplacení manipulačního poplatku a prvního vkladu na Členskou kartu RB.
Pozn. Členská karta založená v měsících září, říjen, listopad, prosinec je platná, včetně manipulačního poplatku,
do 31.12. následujícího roku.


Ukončení členství
Členská karta RB zaniká po uplynutí platnosti členství.
Manipulační poplatek a zůstatek na Členské kartě RB je nevratný.


Prodloužení platnosti
Zaplacením manipulačního poplatku 100,-Kč nejpozději do 15.1. následujícího roku.
Zůstatek na Členské kartě RB bude převeden do dalšího roku.


Závěrečná ustanovení
Držitel Členské karty RB je povinen oznamovat Romaně Beranové bez zbytečného odkladu změnu své kontaktní adresy a telefonního čísla, které uvedl při podpisu přihlášky.
Podpisem přihlášky držitel uděluje souhlas s tím, aby Romana Beranová zpracovávala pro vlastní potřebu jeho osobní údaje (jméno a příjmení, držitelem uvedená kontaktní adresa, telefonní spojení, příp. jiné držitelem uvedené údaje) a to za účelem vedení evidence držitelů.
Souhlas je udělován na dobu trvání platnosti a období jednoho roku následujícího po roku ukončení platnosti.
Romana Beranová je oprávněna kdykoliv měnit nebo doplňovat tyto Podmínky (dále jen "změna podmínek").
Držitel prohlašuje, že se před registrací důkladně seznámil se zněním těchto podmínek a prohlašuje,
že s jejich obsahem souhlasí a zavazuje se je dodržovat.

 
PROVOZNÍ DOBA - Pražská
PO: pouze cvičení 15:30 - 19:45 
ÚT: pouze cvičení 16:30 - 19:45
ST: pouze cvičení 16:30 - 19:45
ČT: pouze cvičení pouze cvičení
PÁ: pouze cvičení zavřeno
SO: zavřeno
NE: pouze cvičení
 
Fit studio Pražská - rozvrh »
 
PROVOZNÍ DOBA - Sokolská
 
Dle rozvrhu cvičení, vždy 15 minut před zahájením cvičení
 
Fit studio Sokolská - rozvrh »