Děti na startu

Celonárodní projekt všeobecné pohybové přípravy dětí předškolního a mladšího školního věku, zaměřený na rozvoj základní pohybové motoriky, koordinace, obratnosti, rychlosti a síly. V rámci kurzu se děti:
• naučí základní pohybové věci - jak ovládat své tělo, správně běhat, udělat kotrmelec, skákat, padat, nebát se míče - tedy dovednosti, které tvoří nezbytný základ pro jakoukoliv pohybovou a sportovní činnost,
• seznámí s aktivním životním stylem jako účinnou prevencí proti nadváze, obezitě a civilizačním chorobám,
• získají základ pro celoživotní pozitivní vztah k pohybu, sportu a aktivnímu trávení volného času.

Fyzická kondice, tělesná zdatnost a celkový zdravotní stav české populace se dlouhodobě zhoršuje, protože chybí všeobecná příprava, zaměřená na rozvoj přirozené motoriky a základní pohybové dovednosti, protože předčasná sportovní specializace způsobuje, že i tyto děti mají problém správně zvládat základní cviky,
• protože předčasná specializace = jednostranné zaměření,
• protože předčasná sportovní specializace = předčasná orientace na výkon = strach z neúspěchu a stres,
• protože orientace na výkon rozděluje děti na “lepší a horší”, čímž dochází k vyloučení pohybově méně nadaných či jinak hendikepovaných dětí (nadváha, nemoc, sociální situace) z kolektivu, což negativně ovlivňuje jejich budoucí vztah a přístup ke zdravému aktivnímu životnímu stylu, pohybu a sportu.

Všechny děti ve věku od 4 do 9 let. Děti štíhlé, s nadváhou i obézní, talentované i netalentované. Děti z měst i vesnic, z různých sociálních i ekonomických vrstev. Pro rok 2014 tato věková skupina zahrnuje 677.745 dětí.

Kurzy Děti na startu a Česko se hýbe, probíhají pod vedením odborně vyškolených trenérů a instruktorů:
• ve školách, družinách a kroužcích jako součást vyučování nebo po vyučování
v mateřských školkách v rámci pohybových aktivit
• v tělocvičnách, sportovních halách, sokolovnách, sportovních klubech a oddílech, fitness centrech,...

Kurzy kopírují školní rok (září-leden a únor-červen) a v rámci pětiměsíčního tréninkového bloku se uskuteční 20 lekcí (1x týdně 60 minut). V ideálním případě dítě absolvuje šest bloků během 3 let (od 5 do 8 let věku).
Ideální počet dětí v kurzu/hodině je 28- 32 dětí, maximální počet dětí v hodině je 40.
60 minutové lekce jsou složeny z nástupu, společné rozcvičky, cvičení na stanovištích ve skupinách, společného protahování a ukončení hodiny. V průběhu tréninku jsou děti rozděleny do čtyř skupin podle věku a s ohledem na aktuální pohybové schopnosti a dovednosti dítěte. Cvičení probíhá formou kruhového tréninku na 4 stanovištích, přičemž na každém z nich se skupina věnuje zdokonalování v jiné činnosti. Na každém stanovišti je jeden
trenér, který mění a přizpůsobuje podobu a obtížnost cvičení s ohledem na věk a dovednosti dětí ve skupině.

Pro trénink jsou v maximální možné míře používány přirozené formy pohybu, hry a drobné soutěže. Základ tvoří pohybová průprava s ohledem na rozvíjení základní pohybové motoriky, koordinace, obratnosti, rychlosti a síly. Dále základní gymnastická a atletická průprava + základní příprava na míčové hry. Podoba tréninkových jednotek a náročnost se mění a zvyšuje v závislosti na věku a získaných dovednostech, přičemž se postupně zvyšuje podíl
konkrétních sportů a tedy zapojení specializovaných trenérů.

Aby nedocházelo ke snižování sebevědomí dětí a frustraci z neúspěchu a prohry, jsou v hodinách, vedle důrazu na pozitivní motivaci dítěte ze strany trenérů, záměrně potlačovány prvky vzájemného soutěžení a soupeření. Tomu odpovídá i hodnocení/testování dětí, která umožňují v průběhu kurzu sledovat vliv tréninku na rozvoj schopností dítěte a následně mohou na základě odhalených pohybových předpokladů dítěte pomoci při výběru vhodné sportovní specializace.